BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Qutenza pflaster dosierung ciprofloxacin

Bipacksedel: Information till användaren

Ciprofloxacin Actavis

250 mg, 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
ciprofloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

1. Vad Ciprofloxacin Actavis  är och vad det används för


2. Innan du tar Ciprofloxacin Actavis

Använd inte Ciprofloxacin Actavis

 • om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen eller andra kinolonläkemedel eller något av övriga innehållsämnen i Ciprofloxacin Actavis tabletter (se avsnitt 6)

 • om du behandlas med tizanidin (se avsnitt 2 Intag av andra läkemedel).

Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Actavis:


Före behandling med Ciprofloxacin Actavis


Tala om för din läkare om du

 • någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

 • lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom

 • har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Actavis

 • har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet)

 • försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete), har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG-förändringar (se avsnitt Användning av andra läkemedel).


Under behandling med Ciprofloxacin Actavis


Tala genast om för din läkare om något av följande uppkommer under behandling med Ciprofloxacin Actavis. Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin Actavis behöver avslutas.

 • Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Actavis och omedelbart kontakta din läkare.

 • Smärta och svullnad i lederna och seninflammation kan ibland uppkomma, särskilt om du är äldre och dessutom behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation, sluta ta Ciprofloxacin Actavis och vila det smärtande området. Undvik onödiga rörelser, eftersom det kan öka risken för senbristning. Inflammationer och senbristning kan ske flera månader efter du har avslutat behandling med Ciprofloxacin Actavis.

 • Om du lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Actavis och genast kontakta din läkare.

 • Du kan uppleva psykiatriska reaktioner första gången du tar Ciprofloxacin Actavis. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin Actavis. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Actavis och genast kontakta din läkare.

 • Du kan känna symtom av neuropati såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Actavis och genast kontakta din läkare.

 • Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin Actavis, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, sluta då genast att ta Ciprofloxacin Actavis eftersom detta kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser, och kontakta din läkare.

 • Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin Actavis om du ska lämna blod-eller urinprov.

 • Ciprofloxacin Actavis kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska du sluta ta Ciprofloxacin Actavis och kontakta din läkare omedelbart.

 • Ciprofloxacin Actavis kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytosis). Det dosierung är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.

 • Tala om för din läkare om du eller någon familjemedlem har en glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en risk för dig att få anemi av ciprofloxacin.

 • Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt medan du tar Ciprofloxacin Actavis, kontakta en ögonläkare omedelbart.

 • Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin Actavis. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även sådana som du fått utan recept.


Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t ex kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande medel (som tillhör gruppen makrolider), vissa antipsykotika.


Ta inte Ciprofloxacin Actavis tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: ”Ta inte Ciprofloxacin Actavis”).


Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin Actavis i din kropp. Att ta Ciprofloxacin Actavis tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapevtiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.


Tala om för din läkare om du tar:

 • warfarin, acenokumarol, fenprokumon, fluindion eller andra antikoagulantia (förtunnar blodet)

 • probenecid (mot gikt)

 • metoklopramid (medel mot kräkningar och illamående)

 • omeprazol (mot magsår och sura uppstötningar)

 • metotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

 • teofyllin (mot andningsproblem)

 • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)

 • klozapin (ett antipsykotikum)

 • ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

 • fenytoin (mot epilepsi)


Ciprofloxacin Actavis kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

 • pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

 • koffein

 • cyklosporin (ett immunförsvarshämmande läkemedel)

 • glibenklamid (läkemedel vid diabetes)

 • duloxetin (mot t ex depression, ångest, diabetessmärta eller ansträngningsinkontinens)

 • lidokain (ett bedövningsmedel)

 • sildenafil (vid erektil dysfunktion)

 • agomelatin (mot depression)

 • zolpidem (sömnmedel)


Vissa läkemedel kan minska effekten av Ciprofloxacin Actavis. Tala om för din läkare om du tar eller vill ta:

 • antacida

 • mineraltillskott

 • sukralfat

 • fosfatbundna polymerer (t ex sevelamer)

 • mediciner eller tillskott innehållande kalcium, magnesium, aluminium eller järn.

Om dessa preparat är viktiga för dig, ta Ciprofloxacin Actavis omkring 2 timmar före eller inte tidigare än 4 timmar efter dem.

Intag av Ciprofloxacin Actavis med mat och dryck

Såvida du inte tar Ciprofloxacin Actavis under måltid, ät eller drick inte någon mejeriprodukt (såsom mjölk eller yoghurt) eller drycker med kalciumtillskott när du tar tabletterna, eftersom det kan påverka upptaget av den aktiva substansen.

Graviditet och amning

Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Actavis under graviditet. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid.

Ta inte Ciprofloxacin Actavis under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Ciprofloxacin Actavis kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin Actavis. Om du är osäker, tala med din doktor.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Ciprofloxacin Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ciprofloxacin Actavis  ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ciprofloxacin. En tablett innehåller ciprofloxacinhydroklorid motsvarande ciprofloxacin 250 mg, 500 mg respektive 750 mg.


- Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, makrogol, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletter 250 mg: vita eller svagt gula, filmdragerade, runda, Ø 11 mm, kupade tabletter med skåra på båda sidorna samt på kanterna, märkta med C250 på ena sidan.

Tabletter 500 mg: vita eller svagt gula, filmdragerade, ovala, 8,2x17 mm, kupade tabletter med skåra på ena sidan samt på kanten, märkta med C500 på ena sidan.

Tabletter 750 mg: vita eller svagt gula, filmdragerade, ovala, 10x19 mm, kupade tabletter med skåra på ena sidan samt på kanten, märkta med C750 på ena sidan.


Förpackningsstorlekar:

10 st, 20 st, 100 st och 50x1 st (endosförpackning).

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-11-05

Råd/medicinsk information

Antibiotika används för att bota bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner. Om din läkare har förskrivit antibiotika så behöver du dem för just denna sjukdom. Trots antibiotika kan vissa bakterier överleva eller växa. Detta kallas resistens: vissa antibiotikabehandlingar blir inte effektiva. Felaktig användning av antibiotika ökar resistensen. Du kan till och med hjälpa bakterien att bli resistent och därmed försena förbättringen eller minska antibiotikans effekt om du inte tar hänsyn till följande:

- dos

- doseringsintervall

- behandlingstidens längd.


Följaktligen, för att bevara effekten av detta läkemedel:

 1. Använd endast förskriven antibiotika.

 2. Följ förskrivningen noga.

 3. Använd inte antibiotika igen utan medicinsk förskrivning, även om du önskar behandla liknande sjukdom.

 4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person; den kanske inte är lämplig för hennes/hans sjukdom.

 5. Efter avslutad behandling lämna överblivet läkemedel till apoteket för att vara säker på att det destrueras riktigt.


Source: http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20031128000072


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Physicians' Desk Reference (PDR) - t Ditropan renal dosing ciproQutenza pflaster dosierung ciprofloxacin Floxal Augentropfen: Wirkung Dosierung
Qutenza pflaster dosierung ciprofloxacin Levaquin (levofloxacin) Antibiotic Side Effects, Uses
Qutenza pflaster dosierung ciprofloxacin Biodal - PharmaLinkJO
Qutenza pflaster dosierung ciprofloxacin Five Favorite Places for Food Near the Vatican - Revealed
Qutenza pflaster dosierung ciprofloxacin A European Perspective on Topical Ophthalmic Antibiotics
Rhabdomyolysis and Acute Kidney Injury NEJM Mobic (Meloxicam Side Effects, Interactions, Warning) Cipro (Ciprofloxacin Side Effects, Interactions, Warning) Constipation and Groin Pain - IBS? - Irritable Bowel CIPRO NOTICE : ANNUAL RETURNS FOR CLOSE CORPORATIONS My urologist has prescribed ciprofloxacin for UTI's three
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra